Taxonomy là gì trong wordpress?

Hôm nay tôi sẽ chia sẽ với anh chị về :

  • Taxonomy là gì trong wordpress?
  • Như thế nào để đăng ký taxonomy
  • Hệ thống template cho post type và taxonomy

taxonomy-la-gi

  • Taxonomy là gì?

Trong wordpress taxonomy là một khái niệm dùng để phân loại cho category trong  wordpress và trong wordpress anh chị thường thấy đó là category và tag chính là hai trường hợp của taxonomy

Nếu nhu cầu của anh chị chỉ dừng lại ở việc sử dụng wordpress để tạo một blog, một trang tin tức thì post type (xem bài post type là gì) như (post, page ) và taxonomy (category,tag) mặc định của wordpress đã đủ cho những nhu cầu này. Nhưng trong thực tế wordpress làm được rất nhiều thứ như một trang shop, một website bất động sản, một website du lịch

  • Như thế nào để đăng ký taxonomy

Để đăng ký taxonomy anh chị cần đăng ký post type trước, nếu anh chị chưa rõ về post type thì xem bài viết      Post type là gì, cách đăng ký post type

Ví dụ tôi đã đăng ký một post type là ‘sanpham’

Thì tôi sẽ đăng ký một taxonomy ‘chuyenmuc_sp’ cho post type ‘sanpham’

add_action( ‘init’, ‘tung_taxonomy’ );
function tung_taxonomy() {

register_taxonomy( ‘chuyenmuc_sp’, ‘sanpham’,
array(
‘labels’ => array(
‘name’ => _x( ‘Chuyên mục sản phẩm’, ‘taxonomy general name’, ‘executive’ ),
‘add_new_item’ => __( ‘Thêm chuyên mục’, ‘executive’ ),
‘new_item_name’ => __( ‘Chuyên mục mới’, ‘executive’ ),
),
‘exclude_from_search’ => true,
‘has_archive’ => true,
‘hierarchical’ => true,
‘rewrite’ => array( ‘slug’ => ‘chuyen-muc-san-pham’, ‘with_front’ => false ),
‘show_ui’ => true,
‘show_tagcloud’ => false,
)
);

}

  • Hệ thống template cho post type và taxonomy

ví dụ tôi đã đăng ký post type là: sanpham và taxonomy là chuyenmuc_sp

thì hệ thống template là

-archive-sanpham.php: liệt kê các bài viết từ post type sanpham

-single-sanpham.php: Hiển thị nôi dung chi tiết sản phẩm

-taxonomy-chuyenmuc_sp.php: hiển thị bài viết của từng chuyên mục sản phẩm

4.8/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416