Chuyên Gia Wordpress Việt


KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN PLUGIN WORDPRESS


Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Sau khóa học bạn sẽ làm chủ được việc phát triển các plugin chức năng cho wordpress

Nội dung khóa học

1 Tại sao phải tạo plugin
2 Khởi tạo plugin
3 Language trong plugin (đa ngôn ngữ trong plugin)
4 Định nghĩa path dir và path url
5 Đăng ký menu với dashboard
6 Import js và css vào back end
7 Import js và css vào front end
8 Thiết lập option mặc định khi plugin được install và active
9 Gỡ các cài đặt khin deactive plugin
10 Tạo table riêng cho plugin
11 Viết plugin slide image
12 Viết plugin autocomplete search for woocommerce
13 Tổng kết