Nút upload trong wordpress (Button upload in wordpress)

Như quý anh chị đều biết wordpress quản lý file qua mục media, câu hỏi đặt ra là tôi đang viết một plugin và cần upload một logo của

Xử lý date time trong wordpress (Handling date time in wordpress)

Xử lý date time trong wordpress (Handling date time in wordpress) timezone_identifiers_list(): lấy tất cả timezone string date_default_timezone_get():xem thử hiện tại server đang sử dụng default timezone

2 site dùng chung table user

B1:Cài đặt 2 site bình thường (nhưng phải đặt khác prefix_) B2:Export data site 2 và import vào data của site 1 B3:Mở file wp-config.php của site 2 lên

Filter hook là gì, cách dùng filter hook

Filter hook là nơi để chúng ta thay đổi giá trị của một biến nào đó Ngoài các filter hook đã có của wordpress, anh chị có thể

Plugins wordpress: các plugins cần thiết cho wordpress

Plugins có thể hiểu là phần mở rộng các chức năng cho WordPress, một phần làm cho WordPress trở thành 1 mã nguồn mạnh mẽ cho việc xuất bản