Thiết kế theme wordpress phần 5

Nếu bạn chưa xem phần 4 thì xem theo link dưới đây:

Chúng ta đi tiếp nhé bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ menutop1

Hình menu top 1

Cái này là menus của wordpress, để tạo một menus bạn phải làm 2 việc

 • Đăng ký với admin wordpress
 • Gọi nó ra ngoài theme của chúng ta

Đây là mã lệnh html của phần menu top 1

Html menu top 1

Mã lệnh php:

Mở file funtions.php và gõ mã dưới đây vào:

Đăng ký menu top 1

Hàm register_nav_menus có nhiệm vụ đăng ký với admin wordpress một menu có tên là menu top 1 với id là menutop1, bạn nên nhớ id này để gọi ra theme, bây giờ bạn vào admin sẽ thấy một menu với tên menu top 1 được tạo ra

Menu top 1 trong wordpress admin

Tiếp theo chúng ta sẽ gọi nó ra tại

Hình menu top 1

Mở file header.php lên nhé bạn và gõ các lệnh sau vào:

Mã lệnh tạo menu ngoài theme

Biến mảng $defaults dùng để chứa các tùy biên cho hàm wp_nav_menu (hàm này có nhiệm vụ vạo ra các mã lệnh html của menu)

Html menu top 1

Vùng bôi đỏ đó bạn

 • ‘theme_location’ => ‘menutop1’ : theme_location chính là id lúc chúng ta đăng ký với wordpress admin
 • ‘menu’ => ”:  cái này bạn tự tìm hiểu nha, vì chưa xài nó bao giờ
 • ‘container’ => ‘ul’: container là tham số bắt buộc, đây là khai báo tag html sẽ tạo ở đây là ul
 • ‘container_class’ => ”: class của div nếu container là div, ở đây chúng ta không khai báo gì cà vì là ul
 • ‘container_id’ => ”: tưởng như trên là id của div
 • ‘menu_class’ => ”: class của ul, ở đây ul không có class trực tiêp nên chúng ta cũng không khai báo gì cả
 • ‘menu_id’ => ”: tương tự là id của ul
 • ‘echo’ => true: tham số này là để in menu
 • ‘fallback_cb’ => ‘wp_page_menu’: hàm gọi trở lại là wp_page_menu
 • ‘before’ => ”: các mã lệnh html mà bạn muốn nằm trước ul ví dụ tôi muốn chằn một img vào đây chẳn hạn
 • ‘after’ => ”: tương tự các mã sau </ul>
 • ‘link_before’ => ”: bạn cần chằn một cài gì vào trước anchor text thì điền vào đây
 • ‘link_after’ => ”: tương tự  cần chèn gì sau anchor text
 • ‘items_wrap’ => ‘<ul>%3$s</ul>’: %3$s là để in ra các thẻ li, a
 • ‘depth’ => 0: cấp menu 0 là tất cả cấp
 • ‘walker’ => new add_class_to_ul_li: đây là phần tùy biến cho hàm wp_page_menu

Bạn lại mở file functions.php để khai báo tùy biến này add_class_to_ul_li

[php]
//custom topmenu
#——————————-
class add_class_to_ul_li extends Walker_Nav_Menu {
// add classes to ul sub-menus
function start_lvl( &$output, $depth ) {
$indent = ( $depth > 0 ? str_repeat( “\t”, $depth ) : ” ); // code indent
$class_names = ‘submenu’;
// build html
$output .= “\n” . $indent . ‘

   ‘ . “\n”;

 

   }

 

   // add main/sub classes to li’s and links

 

   function start_el( &$output, $item, $depth, $args ) {

 

   global $wp_query;

 

   $indent = ( $depth > 0 ? str_repeat( “\t”, $depth ) : ”); // code indent

 

   // build html

 

   $depth == 0 ?

 

  //$output .= $indent . ‘


 • $output .= $indent . ‘

 • :
  $output .= $indent . ‘
 • ‘;
  // link attributes
  $attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ‘ title=”‘ . esc_attr( $item->attr_title ) .'”‘ : ”;
  $attributes .= ! empty( $item->target ) ? ‘ target=”‘ . esc_attr( $item->target ) .'”‘ : ”;
  $attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ‘ rel=”‘ . esc_attr( $item->xfn ) .'”‘ : ”;
  $attributes .= ! empty( $item->url ) ? ‘ href=”‘ . esc_attr( $item->url ) .'”‘ : ”;
  $depth == 0 ?
  //$item_output = sprintf( ‘%1$s<a%2$s>%3$s%4$s%5$s%6$s’,
  $item_output = sprintf( ‘%1$s<a%2$s>%3$s%4$s%5$s%6$s’,
  $args->before,
  $attributes,
  $args->link_before,
  apply_filters( ‘the_title’, $item->title, $item->ID ),
  $args->link_after,
  $args->after
  ) :
  //$item_output = sprintf( ‘%1$s<a%2$s>%3$s%4$s%5$s%6$s’,
  $item_output = sprintf( ‘%1$s<a%2$s>%3$s%4$s%5$s%6$s’,
  $args->before,
  $attributes,
  $args->link_before,
  apply_filters( ‘the_title’, $item->title, $item->ID ),
  $args->link_after,
  $args->after
  );
  // build html
  $output .= apply_filters( ‘walker_nav_menu_start_el’, $item_output, $item, $depth, $args );
  }
  }
  [/php]
  Nếu bạn xài walker là rỗng thì sẽ không có class (php) này (cái lớp add_class_to_ul_li ở đây mục đích là cắt bớt các mã css dư thừa của của thẻ li)
  Okie vậy là chúng ta đã tạo xong menu top 1 giờ là lúc hưởng thành quả nào, bạn đăng nhập vào admin wordpress để tạo một menu và add nó vào menu top 1 này:
  Thêm menus

Tạm dừng tại đây nhé bạn …

(còn tiếp..)

4.8/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

 • Hotline: 0912 889 416

 • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416