Thiết kế theme wordpress phần 6

Nếu chưa xem phần 5 thì xem theo link dưới nhé bạn:

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về theme option và searchform:

Theme option và searchform

Bạn nhìn vào ảnh thấy đơn giản đúng không nào, tuy nhiên việc mà chúng ta làm thì không phải ít đâu, tôi xin nói sơ qua các công việc làm để tạo một phần như hình vẽ trên, các nút rss, nút mạng xã hội là chúng ta sử dụng theme option đẻ lưu các url về rss về mạng xã hội, còn cái hộp tìm kiếm chúng ta sẽ sử dụng chức năng searchform của wordpress

Mã html của hình trên là:

ma html theme option va searchform

Tạo menu tên là Theme option gắn vào wordpress admin, để làm việc này bạn mở file functions.php lên và gõ vào các lệnh dưới đây:

Các lệnh tạo theme option

Tôi xin giải thích các dòng lệnh bênh trên:

  • Hàm mylove_add_options: là hàm tôi khai báo dùng để lưu các options mặc định khi theme được cài đặt
  • Hàm add_option: là làm tạo một option mới với tên và giá trị mặc định để lưu vào cơ sở dữ liệu
  • add_action( ‘after_setup_theme’, ‘mylove_add_options’ ): chỉ đơn giản là thực hiện hàm mylove_add_options (hàm do chúng ta khởi tạo) ngay sau khi theme được cài đặt xong
  • create_menu: là hàm tôi khai báo
  • add_menu_page: là hàm có nhiệm vụ tạo menu, tham số đầu tiên của hàm là tạo một tiêu đề trên thanh tiêu đề, tham số thứ hai là tạo một mục menu ở đây là theme option, tham số thứ 3 là quyền để có thể thực hiện tác vụ này, tham số thứ 4 là một tham số trên url, phần bôi đỏ như hình dưới đó bạnTham số trên url