Chuyên Gia Wordpress Việt


KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN THEME WORDPRESS


Bạn sẽ làm được gì sau khóa học này?

Sau khóa học này bạn sẽ làm chủ được việc phát triển theme wordpress và có thể làm được bất kỳ giao diện đẹp mà bạn mong muốn, một cách nhanh nhất

Nội dung khóa học

1 Khởi tạo theme
2 Hệ thống template wordpress
3 Vòng lặp wordpress
4 Một số functions hay dùng để phát triển theme
5 Header template theme
6 Footer template theme
7 Import js và css vào theme
8 Functions trong theme
9 Index template theme
10 Font-page template theme
11 Post type trong wordpress
12 Taxonomy trong wordpress
13 Action hook và Filter Hook
14 Ajax trong wordpress
15 Short code wordpress
16 Custom field trong wordpress
17 Thư viện image và cách thức hoạt động của nó
18 Phân trang trong wordpress
19 Language trong theme (đa ngôn ngữ trong theme)
20 Archive template theme
21 Taxonomy template theme
22 Category template theme
23 Single template theme
24 Page template theme
25 Custom Post type template theme
26 Custom Archive Of Post type template theme
27 Custom Taxonomy Of Post type template theme
28 404 template theme
29 Search template theme
30 Comments template theme
31 Tại sao phải chạy regenerate thumbnail khi hoàn thành theme
32 Đóng gói theme
33 Tạo child theme
34 Tổng kết