Post type là gì, cách đăng ký post type

Post type là gì?

 

Post type là gì, cách khai báo như thế nào
Post type là gì, cách khai báo như thế nào

Post type là dùng để chỉ phân loại nội dung trong wordpress, ví dụ page và post cũng chỉ là một trường hợp của post type mà thôi

Cách khai báo của nó như sau:

Dưới đây là các khai báo anh/chị edit lại theo nhu cầu nhé

1.Khai báo không có category

add_action( ‘init’, ‘sprocketexpress_create_posttype’ );
function sprocketexpress_create_posttype() {
register_post_type( ‘testimonials’,
array(
‘labels’ => array(
‘name’ => __( ‘Testimonials’ ),
‘singular_name’ => __( ‘Testimonials’ ),
‘add_new’ => _x( ‘Add new’, ‘testimonials’, ‘your-plugin-textdomain’ ),
),
‘public’ => true,
‘has_archive’ => true,
‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘testimonials’),
‘hierarchical’ => true,
‘supports’ => array( ‘title’, ‘editor’, ‘excerpt’, ‘custom-fields’, ‘thumbnail’,’comments’ )
)
);
}

2.Khai báo có category

add_action( ‘init’, ‘tung_taxonomy’ );
function tung_taxonomy() {

register_taxonomy( ‘mblog_cat’, ‘mblog’,
array(
‘labels’ => array(
‘name’ => _x( ‘Categories’, ‘taxonomy general name’, ‘executive’ ),
‘add_new_item’ => __( ‘Add category’, ‘executive’ ),
‘new_item_name’ => __( ‘New category’, ‘executive’ ),
),
‘exclude_from_search’ => true,
‘has_archive’ => true,
‘hierarchical’ => true,
‘rewrite’ => array( ‘slug’ => ‘math-category’, ‘with_front’ => false ),
‘show_ui’ => true,
‘show_tagcloud’ => false,
)
);

}

add_action( ‘init’, ‘create_posttype’ );
function create_posttype() {
register_post_type( ‘mblog’,
array(
‘labels’ => array(
‘name’ => __( ‘Math blog’ ),
‘singular_name’ => __( ‘Math blog’ ),
‘add_new’ => _x( ‘Add new’, ‘mblog’, ‘your-plugin-textdomain’ ),
),
‘public’ => true,
‘has_archive’ => true,
‘rewrite’ => array(‘slug’ => ‘mblog’),
‘hierarchical’ => true,
‘supports’ => array( ‘title’, ‘editor’, ‘excerpt’, ‘custom-fields’, ‘thumbnail’,’comments’ )
)
);

}

4.9/5 (16 Đánh giá)

Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị


Form đăng ký nhận bài mới

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Super-flatsome

Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

  • Fcwordpress trên facebook Fcwordpress trên Twitter Fcwordpress trên youtube

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress

0912889416