Tìm hiểu function add_action trong wordpress

WordPress cho phép bạn thêm một chức năng nào đó khi một hành động nào đó được người dùng thực hiện. Ví dụ khi admin panel( các menu bên phải) xuất hiện thì chúng ta thực hiện một hành động thêm một menu option trong phần appearance chẳn hạn

Tìm hiểu function add_action

Tìm hiểu function add_action

Và hàm add_action được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng này.

Các đối số trong hàm này:

add_action( $tag, $function_to_add, $priority, $accepted_args )

$tag: khi một hành động nào đó xảy ra bởi một người dùng. ví dụ khi bạn post bài chẳng hạn thì một chức năng nào đó được thực hiện. các hành động này được wordpress gọi là các hook. Bạn có thể tham khảo các hook này tại trang http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference

$function_to_add: các công việc mà bạn muốn nó thực hiện khi một hook xảy ra

$priority (tùy chọn): Được sử dụng để xác định thứ tự mà các chức năng liên quan đến một hành động cụ thể được thực hiện. Con số thấp hơn tương ứng với thực hiện trước đó, và các chức năng cùng với các ưu tiên được thực hiện theo thứ tự mà trong đó họ đã được thêm vào hành động.
Mặc định: 10

$accepted_args (tùy chọn): Số lượng các đối số chức năng chấp nhận

Ví dụ: khi các admin panel được tải chúng ta muốn thêm vào một menu option các tùy chọn của theme chẳn hạn

add_action('admin_menu', 'init_theme_options');
  function init_theme_options()
  {
    add_theme_page("Cách thiết lập cho theme", "Thiết lập", 'edit_themes', "edit-theme", 'theme_options');
  }
  function theme_options()
  {
      theme_options_update();
      theme_options_html();
  }
Chúc bạn áp dụng thành công

 

 

5/5 (7 Đánh giá)

Cập nhật bài viết mới qua Email