Import mã css, js vào head của admin bằng wp_enqueue_style và wp_enqueue_script

Trong quá trình thiết kế theme có phần theme option chúng ta muốn đưa style và script vào phẩn head của admin thì phải làm sao đây. WordPress đã có sẵn hai function làm điều này đó là:

wp_enqueue_script wordpress

  1. 1.  wp_enqueue_style( $handle, $src, $deps, $ver, $media ):

$handle: tên của stylesheet

$src: đường dẫn tới file css

$deps: mảng của css phụ thuộc nếu không có thì dùng flalse

$ver:các phiên bản css của chúng ta

$media: CSS-media-types  ‘all‘, ‘screen‘, ‘handheld‘, ‘print

Ví dụ một cách dung: wp_enqueue_style(“tab”, $file_dir.”/css/tab.css”, false, “1.0”, “all”);

  1. 2.  wp_enqueue_script ( $handle, $src, $deps, $ver, $in_footer):

Các đối số 1,2,3,4 tương tự như wp_enqueue_style, tôi chỉ giải thích thêm đối số $in_footer: mặc đinh là false, nếu true thì script được đặt ở dưới <body>

Ví dụ một các sử dụng wp_enqueue_script(“jquery1.8.3″, $file_dir.”/js/jquery1.8.3.js”, false, false);

  1. Ứng dụng: trong phần theme option chúng ta có css và js cần thêm vào phần head thì sử dụng code sau

function mytheme_add_init(){

$file_dir=get_bloginfo(‘template_directory’);

wp_enqueue_style(“tab”, $file_dir.”/css/tab.css”, false, “1.0”, “all”);

wp_enqueue_script(“jquery1.8.3″, $file_dir.”/js/jquery1.8.3.js”, false, true);

wp_enqueue_script(“tab”, $file_dir.”/js/tab.js”, false, true);

}

add_action( ‘admin_init’, ‘mytheme_add_init’ );

 

 

4.9/5 (15 Đánh giá)


Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị

Bình luận

Đăng ký nhận bài viết mới

Khi mình đăng bài mới bạn sẽ nhận nó qua Email


Hướng dẫn thiết kế theme

Các functions thường dùng

  • Hotline: 0912 889 416

Mọi sự sao chép xin ghi rõ nguồn là fcwordpress.net

Chuyên trang về wordpress: hướng dẫn thiết kế theme, plugin, thủ thuật wordpress