Ứng dụng đệ quy để tạo danh mục nhiều cấp không giới hạn

Tạo danh mục nhiều cấp không giới hạn: bạn sẽ gặp trong các dự án của mình và sau đây tôi xin đi thẳng vào vấn đề không giải thích thuật toán đệ quỵ là gì cả, bạn có thể tham khảo nó trên google:

1.Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu của chúng ta là kiểu array gồm các key “parent_id”, “id”, “name”

2. Viết hàm tạo danh mục nhiều cấp

3. Sử dụng