Chuyên Gia WordPress Việt

Ebook Học Thiết Kế Theme WordPress

Mình ngừng bán ebook thiết kế theme này để chuyển qua khóa học phát triển theme wordpress, để có thể truyền đạt tốt nhất đến các bạn. Trân trọng thông báo

Nội dung

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU WORDPRESS
 • BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ WORDPRESS
 • BÀI 2: CẤU TRÚC VÀ DỮ LIỆU LƯU TRỮ CỦA TABLE
 • 1. wp_options
 •   1.1 Cấu trúc
 •   1.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 2. wp_users
 •   2.1 Cấu trúc
 •   2.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 3. Wp_usermeta
 •   3.1 Cấu trúc
 • 3.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 4. Wp_terms
 •   4.1 Cấu trúc
 •   4.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 5. Wp_term_taxonomy
 •   5.1 Cấu trúc
 •   5.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 6. Wp_term_relationships
 •   6.1 Cấu trúc
 •   6.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 7. Wp_posts
 •   7.1 Cấu trúc
 •   7.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 8. Wp_postmeta
 •   8.1 Cấu trúc
 •   8.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 9. Wp_comments
 •   9.1 Cấu trúc
 •   9.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 10. Wp_commentmeta
 •   10.1 Cấu trúc
 •   10.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 11. Wp_links
 •   11.1 Cấu trúc
 •   11.2 Dữ liệu lưu trữ
 • CHƯƠNG 2: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG THIẾT KẾ THEME WORDPRESS
 • BÀI 1: CÁC HÀM DÙNG TRONG XUẤT DỮ LIỆU TRONG VÒNG LẶP
 • 1. the_title() – Hàm xuất tiêu đề bài viết
 •   1.1 Cú pháp:
 •   1.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 2. the_permalink()-Hàm xuất link một bài viết
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. the_content() – Hàm xuất dữ liệu toàn bài viết
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 4. the_excerpt-Hàm xuất phần mô tả của bài viêt
 •   4.1 Cú pháp
 •   4.2 Ví dụ cách sử dụng
 • BÀI 2: ADD_THEME_SUPPORT- TẠO TÙY BIẾN LOGO BANNER CỦA HEADER VÀ TÙY BIẾN NỀN BODY
 • 1. Custom header
 • 2. Custom background
 • BÀI 3: HÀM TẠO MENU TRONG WP-ADMIN
 • 1. Add_Menu_Page –Hàm Tạo Menu Gắn Vào Wp-admin
 • 2. Cú pháp
 • 3. Ví dụ về cách sử dụng add_menu_page
 • 4. Add_Submenu_Page-Tạo Menu Con Gắn Vào Wp-admin
 • 5. Cú pháp
 • 6. Ví dụ cách sử dụng  add_submenu_page 
 • BÀI 4: HÀM LIÊN QUAN ĐẾN CATEGORY
 • 1. get_category_link-Hàm lấy link của category
 •   1.1 1.Cú pháp
 •   1.2 2.Ví dụ cách sử dụng
 • 2. get_cat_name-Hàm lấy tên của category
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. wp_list_categories-Tạo danh sách link và tên chuyên mục
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng:
 • BÀI 5: VÒNG LẶP TRONG WORDPRESS
 • 1. Vậy vòng lặp trong wordpress là gì?
 • 2. Vòng lặp theo trang chức năng
 • 3. Vòng lặp truy vấn theo yêu cầu
 •   3.1 Cách dùng 1
 •   3.2 Cách dùng 2
 •   3.3 Hướng dẫn cách dùng vòng lặp WP_Query
 •   3.4 Lấy 10 bài mới đăng bằng vòng lặp WP_query
 •   3.5 Lấy 5 bài viết mới nhất của một chuyên mục nào đó bằng vòng lặp WP_query
 •   3.6 Hiển thị bài viết có từ dòng số 3 đến 10 trong cơ sở dữ liệu bằng vòng lặp WP_query
 •   3.7 Hiển thị 5 bài viết mới nhất của tác giả nào đó bằng vòng lặp WP_query
 • BÀI 6: CÁCH TẠO MỘT WIDGET TRONG WORDPRESS
 • 1. Đăng ký khu chứa widget
 • 2. Gọi khu chứa widget ra ngoài theme
 • 3. Tạo widget và gọi nó ra ngoài file chức năng của theme
 • 4. Widget có tùy chọn
 • 5. Widget không có tùy chòn
 • 6. Giảng giải widget chi tiết
 • 7. Ví dụ tạo widget hello
 • BÀI 7: TẠO MENUS TRONG WORDPRESS
 • 1. Đăng ký menus với wp-admin
 • 2. Gọi menus ra ngoài theme
 • BÀI 8: TÌM HIỂU ADD_ACTION VÀ ADD_FILTER
 • 1. Hook là gì?
 • 2. add_action
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Một số action hook có sẳn thường dùng trong wordpress
 •   2.3 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. do_action-Tự tạo hook riêng
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng do_action
 • 4. Add_filter
 •   4.1 Cú pháp
 •   4.2 Ví dụ cách sử dụng
 • BÀI 9: CHILD THEME
 • 1. Child theme là gì?
 • 2. Tạo child theme
 • CHƯƠNG III: THIẾT KẾ THEME WORDPRESS
 • BÀI 1: TẠO THEME BLANK
 • 1. Cấu trúc một theme blank
 • 2. Chức năng từ file
 •   2.1 Style.css:
 •   2.2 Index.php:
 •   2.3 Single.php:
 •   2.4 Category.php:
 •   2.5 Page.php:
 •   2.6 Archive.php:
 •   2.7 Tag.php:
 •   2.8 Author.php:
 •   2.9 404.php:
 •   2.10 Search.php:
 •   2.11 Searchform.php:
 •   2.12 Comments.php:
 •   2.13 Footer.php :
 •   2.14 Header.php :
 •   2.15 Functions.php :
 •   2.16 Sidebar.php :
 • BÀI 2: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ-THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 1)
 • 1. Các bước chuẩn bị
 • 2. Khai báo theme
 • 3. Xác định các thành phần cố định của theme
 • BÀI 2: FILE HEADER.PHP, FOOTER.PHP, SIDEBAR.PHP -THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 2)
 • 1. Header.php
 • 2. Footer
 • 3. Sidebar
 • BÀI 3: FILE INDEX.PHP -THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 3)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file index.php
 • 2. Tạo menu top 1
 • 3. Tạo menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài viết mới
 • BÀI 4:FILE CATEGORY.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 4)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file category.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo chuyên mục
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 5:FILE SINGLE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 5)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file single.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Tạo thanh breadcrumb
 • 5. Truy vấn bài viết theo id
 • 6. Truy vấn top bài viết xem nhiều nhất
 • 7. Truy vấn bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết hiện tại
 • 8. Gắn comment vào trang single
 • BÀI 6:FILE PAGE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 6)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file page.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Tạo thanh breadcrumb
 • 5. Truy vấn page theo id
 • 6. Truy vấn top bài viết xem nhiều nhất
 • 7. Gắn comment vào trang page
 • BÀI 7:FILE AUTHOR.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 7)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file author.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo tác giả
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 8:FILE ARCHIVE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 8)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file archive.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo ngày tháng
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 9:FILE TAG.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 9)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file tag.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài trong cùng tag
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 10:FILE SEARCH.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 10)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file search.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo điều kiện tìm kiếm
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 11:FILE 404.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 11)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file 404.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Thông báo không tìm thấy trang
 • 6. Gợi ý các bài viết xem được quan tâm
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 12:HOÀN TẤT – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 12)
 • 1. Tạo screenshot cho theme
 • 2. Tạo file cài đặt theme
 • 3. Cài đặt theme

Mobile: 0912.889.416 – Email: [email protected] – Skype: ketnoikhonggian – Facebook: https://www.facebook.com/tungchili

5/5 (5 Đánh giá)
Gửi Phản Hồi
Chọn đánh giá của bạn
0 Bình Luận
Thông tin người gửi
Anh Chị
0912889416