Ebook Học Thiết Kế Theme WordPress 2017ebook-hoc-thiet-ke-theme-wordpress-2017

NỘI DUNG

 

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ DỮ LIỆU WORDPRESS
 • BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ WORDPRESS
 • BÀI 2: CẤU TRÚC VÀ DỮ LIỆU LƯU TRỮ CỦA TABLE
 • 1. wp_options
 •   1.1 Cấu trúc
 •   1.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 2. wp_users
 •   2.1 Cấu trúc
 •   2.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 3. Wp_usermeta
 •   3.1 Cấu trúc
 • 3.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 4. Wp_terms
 •   4.1 Cấu trúc
 •   4.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 5. Wp_term_taxonomy
 •   5.1 Cấu trúc
 •   5.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 6. Wp_term_relationships
 •   6.1 Cấu trúc
 •   6.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 7. Wp_posts
 •   7.1 Cấu trúc
 •   7.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 8. Wp_postmeta
 •   8.1 Cấu trúc
 •   8.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 9. Wp_comments
 •   9.1 Cấu trúc
 •   9.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 10. Wp_commentmeta
 •   10.1 Cấu trúc
 •   10.2 Dữ liệu lưu trữ
 • 11. Wp_links
 •   11.1 Cấu trúc
 •   11.2 Dữ liệu lưu trữ
 • CHƯƠNG 2: CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG THIẾT KẾ THEME WORDPRESS
 • BÀI 1: CÁC HÀM DÙNG TRONG XUẤT DỮ LIỆU TRONG VÒNG LẶP
 • 1. the_title() – Hàm xuất tiêu đề bài viết
 •   1.1 Cú pháp:
 •   1.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 2. the_permalink()-Hàm xuất link một bài viết
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. the_content() – Hàm xuất dữ liệu toàn bài viết
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 4. the_excerpt-Hàm xuất phần mô tả của bài viêt
 •   4.1 Cú pháp
 •   4.2 Ví dụ cách sử dụng
 • BÀI 2: ADD_THEME_SUPPORT- TẠO TÙY BIẾN LOGO BANNER CỦA HEADER VÀ TÙY BIẾN NỀN BODY
 • 1. Custom header
 • 2. Custom background
 • BÀI 3: HÀM TẠO MENU TRONG WP-ADMIN
 • 1. Add_Menu_Page –Hàm Tạo Menu Gắn Vào Wp-admin
 • 2. Cú pháp
 • 3. Ví dụ về cách sử dụng add_menu_page
 • 4. Add_Submenu_Page-Tạo Menu Con Gắn Vào Wp-admin
 • 5. Cú pháp
 • 6. Ví dụ cách sử dụng  add_submenu_page 
 • BÀI 4: HÀM LIÊN QUAN ĐẾN CATEGORY
 • 1. get_category_link-Hàm lấy link của category
 •   1.1 1.Cú pháp
 •   1.2 2.Ví dụ cách sử dụng
 • 2. get_cat_name-Hàm lấy tên của category
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. wp_list_categories-Tạo danh sách link và tên chuyên mục
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng:
 • BÀI 5: VÒNG LẶP TRONG WORDPRESS
 • 1. Vậy vòng lặp trong wordpress là gì?
 • 2. Vòng lặp theo trang chức năng
 • 3. Vòng lặp truy vấn theo yêu cầu
 •   3.1 Cách dùng 1
 •   3.2 Cách dùng 2
 •   3.3 Hướng dẫn cách dùng vòng lặp WP_Query
 •   3.4 Lấy 10 bài mới đăng bằng vòng lặp WP_query
 •   3.5 Lấy 5 bài viết mới nhất của một chuyên mục nào đó bằng vòng lặp WP_query
 •   3.6 Hiển thị bài viết có từ dòng số 3 đến 10 trong cơ sở dữ liệu bằng vòng lặp WP_query
 •   3.7 Hiển thị 5 bài viết mới nhất của tác giả nào đó bằng vòng lặp WP_query
 • BÀI 6: CÁCH TẠO MỘT WIDGET TRONG WORDPRESS
 • 1. Đăng ký khu chứa widget
 • 2. Gọi khu chứa widget ra ngoài theme
 • 3. Tạo widget và gọi nó ra ngoài file chức năng của theme
 • 4. Widget có tùy chọn
 • 5. Widget không có tùy chòn
 • 6. Giảng giải widget chi tiết
 • 7. Ví dụ tạo widget hello
 • BÀI 7: TẠO MENUS TRONG WORDPRESS
 • 1. Đăng ký menus với wp-admin
 • 2. Gọi menus ra ngoài theme
 • BÀI 8: TÌM HIỂU ADD_ACTION VÀ ADD_FILTER
 • 1. Hook là gì?
 • 2. add_action
 •   2.1 Cú pháp
 •   2.2 Một số action hook có sẳn thường dùng trong wordpress
 •   2.3 Ví dụ cách sử dụng
 • 3. do_action-Tự tạo hook riêng
 •   3.1 Cú pháp
 •   3.2 Ví dụ cách sử dụng do_action
 • 4. Add_filter
 •   4.1 Cú pháp
 •   4.2 Ví dụ cách sử dụng
 • BÀI 9: CHILD THEME
 • 1. Child theme là gì?
 • 2. Tạo child theme
 • CHƯƠNG III: THIẾT KẾ THEME WORDPRESS
 • BÀI 1: TẠO THEME BLANK
 • 1. Cấu trúc một theme blank
 • 2. Chức năng từ file
 •   2.1 Style.css:
 •   2.2 Index.php:
 •   2.3 Single.php:
 •   2.4 Category.php:
 •   2.5 Page.php:
 •   2.6 Archive.php:
 •   2.7 Tag.php:
 •   2.8 Author.php:
 •   2.9 404.php:
 •   2.10 Search.php:
 •   2.11 Searchform.php:
 •   2.12 Comments.php:
 •   2.13 Footer.php :
 •   2.14 Header.php :
 •   2.15 Functions.php :
 •   2.16 Sidebar.php :
 • BÀI 2: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ-THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 1)
 • 1. Các bước chuẩn bị
 • 2. Khai báo theme
 • 3. Xác định các thành phần cố định của theme
 • BÀI 2: FILE HEADER.PHP, FOOTER.PHP, SIDEBAR.PHP -THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 2)
 • 1. Header.php
 • 2. Footer
 • 3. Sidebar
 • BÀI 3: FILE INDEX.PHP -THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 3)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file index.php
 • 2. Tạo menu top 1
 • 3. Tạo menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài viết mới
 • BÀI 4:FILE CATEGORY.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 4)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file category.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo chuyên mục
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 5:FILE SINGLE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 5)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file single.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Tạo thanh breadcrumb
 • 5. Truy vấn bài viết theo id
 • 6. Truy vấn top bài viết xem nhiều nhất
 • 7. Truy vấn bài viết khác cùng chuyên mục với bài viết hiện tại
 • 8. Gắn comment vào trang single
 • BÀI 6:FILE PAGE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 6)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file page.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Tạo thanh breadcrumb
 • 5. Truy vấn page theo id
 • 6. Truy vấn top bài viết xem nhiều nhất
 • 7. Gắn comment vào trang page
 • BÀI 7:FILE AUTHOR.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 7)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file author.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo tác giả
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 8:FILE ARCHIVE.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 8)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file archive.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo ngày tháng
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 9:FILE TAG.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 9)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file tag.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài trong cùng tag
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 10:FILE SEARCH.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 10)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file search.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Tạo thanh breadcrumb
 • 6. Truy vấn top bài theo điều kiện tìm kiếm
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 11:FILE 404.PHP – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 11)
 • 1. Gọi các thành phần cố định vào file 404.php
 • 2. Gọi menu top 1
 • 3. Gọi menu top 2
 • 4. Truy vấn top bài xem nhiều nhất
 • 5. Thông báo không tìm thấy trang
 • 6. Gợi ý các bài viết xem được quan tâm
 • 7. Phân trang bài viết
 • BÀI 12:HOÀN TẤT – THIẾT KẾ THEME THỰC TẾ (PHẦN 12)
 • 1. Tạo screenshot cho theme
 • 2. Tạo file cài đặt theme
 • 3. Cài đặt theme

GIÁ EBOOK HỌC THIẾT KẾ THEME WORDPRESS 2017

Giá bán của Ebook Học Thiết Kế Theme WordPress 2017

400.000 VND

order-set3-bluedd